!!Pozor změna!!

 Kurz myoskeletální MEDICÍNY

v roce 2024-25 začně v říjnu 

17.10. 2024

Registrace 

KURZ 

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Název certifikovaného kurzu

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty.

Zdůvodnění realizace

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu. Koncepce výuky těchto technik v České republice má díky prof.MUDr. Karlu Lewitovi,DrSc vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP prostřednictvím svých lektorů.

Určení

Akreditovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně 2 roky odborné praxe.
  

Lektor, odborný garant

Karla Košťálová

Mgr. Barbora Borák

Lektor

MUDr. Zdeněk Košťál

Cíl

Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie v rozsahu doporučeném Společností pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.

Délka studia

Základní školení bude probíhat formou 5ti setkání (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8 vyučovacích hodin denně ) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut) v průběhu 12ti měsíců. Součástí kurzu je praxe  20 hodin (á 45 minut) povinná pro každého frekventanta. Účastník kurzu bude pracovat pod odborným dohledem (§4,odst.4 zák. 96/2004 Sb.) po celou dobu praxe.

Obsah kurzu

Teoretická témata a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky a terapie měkkých tkání, mobilizační techniky periferních kloubů a páteře, včetně autoterapie. 

Součástí je rovněž klinika funkčních poruch pohybového systému a demonstrace pacientů. Kurz je součástí postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů FBLR.

Hodnocení

Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou komisionální zkouškou, která má část teoretickou , praktickou a vypracování seminární práce. 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude absolventovi vystaven certifikát, na jehož základě získá zvláštní odbornou způsobilost v činnosti:

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH (MANUÁLNÍ TERAPIE).


Seznam doporučené literatury:

(veškerá literatura bude k dispozici frekventantům v průběhu celé vzdělávací akce)

Lewit, K. (1996) Manipulační léčba v myoskeletální medicíně 4. vyd.Leipzig: J.A.Barth Verlag Heidelberg, 337 s., ISBN 3-335-00401-9.
Véle, F. (1997) Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 271 s., ISBN 80-7169-256-5.

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O. (2000) Funkční anatomie člověka. 1. vyd.Praha:GRADA Publishing, 664 s., ISBN 80-7169-681-1.
Dobeš, M, Michková, M (1997) Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému (měkké a mobilizační techniky ). 1.vyd.Havířov:DOMIGA, 72 s.,ISBN 80-902222-1-8.

Učebnice anatomie

Termíny 2024 probíhá

Termíny 2024/25: 

A 25.4. - 28.4.2024 přesunut

B 27.6. - 30.6.2024 přesunut

C 17.10. - 20.10.2024 zahájení

D 16.1. - 19.1.2025

E 10.4. - 13.4. 2025 a další dva termíny budou doplněny!

Registrace 2024-25


  REFRESH KURZY

Tyto kurzy slouží k prohloubení znalostí ze základního kurzu. Témata jsou vypsána již s konkrétním termínem. Cílem kurzu je prohloubení základních technik a rozšíření o náročnější techniky. Dále doplnění o zkušenosti z praxe,  pochopení a prožití funkčního pohybu. 

Tento kurz může absolvovat pouze absolvent základního kurzu.

Momentálně konání refresh kurzů pozastaveno! v případě zájmu nás kontaktujte na email barbora.borak@gmail.com